حقوق فرد بازداشت‌شده در هنگام تفتیش منزل و محل کار و ورود به منزل

بازرسی و تفتیش منزل و محل کار فرد بازداشت‌شده باید با دستور مقام قضایی و با حكم مخصوص انجام شود. در این حكم باید مدت اعتبار مجوز و تعداد دفعات آن از سوی مقام قضایی مشخص شود.
انجام تفتیش و بازرسی باید در روز انجام شود مگر در موارد «ضروری» که جهت ضرورت باید از سوی مقام قضایی در صورتجلسه قيد شود. ورود به منزل و اماکن خصوصی باید از طریق عادی و پس از ارائه مجوز صورت پذیرد و از ایراد هرگونه خسارت به ساختمان و اشيا داخلی منزل اجتناب شود. در موارد ضروری که ورود از طریقی غیر از درب ورودی ضرورت دارد باید جهت ضرورت در صورتجلسه قيد شود.
تفتیش و بازرسی منزل باید در حضور متصرف قانونی مثل صاحبخانه یا مستاجر انجام شود. در صورت عدم حضور آن‌ها باید در حضور بزرگ‌ترین فرد خانواده و یا دو شاهد صورت پذیرد. چنانچه فرد بازداشت باشد برای تفتیش منزل و محل کارش باید مقدمات حضورش در زمان بازرسی و تفتیش مهيا شود. در هنگام بازرسی باید از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيایی که ارتباطی به جرم نداشته یا متعلق به او نیست و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌های فاميلی و فيلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آن‌ها خودداری کرد. اشيا ضبط‌شده باید در صورتجلسه‌ای در دو نسخه کاملا مشخص و توصيف شوند و هر دو نسخه به امضای فرد بازداشت‌شده، حاضران و مامورین بازرسی‌کننده برسد. سپس نسخه‌ای از صورتجلسه به عنوان رسيد به فرد بازداشت‌شده داده می‌شود.
مقامات قضایی می‌توانند برای کشف حقيقت دستور توقيف مراسلات پستی، صوتی و تصویری فرد بازداشت‌شده را به مراجع مربوطه بدهد. این اشيا باید در حضور فرد بازداشت‌شده باز شود و مراتب در صورتجلسه قيد و به امضاء وی برسد. کنترل تلفن افراد در موارد مربوط به امنیت کشور با برای احقاق حقوق اشخاص صرفا با دستور قاضی امکان‌پذیر است و در صورت وجود چنین دستوری در پرونده، این شنودها می‌توانند به عنوان مدرک جرم عليه او استفاده شود.
استرداد وسایل فرد بازداشت‌شده: پس از پایان تحقيقات مقدماتی و یا رسيدگی در دادگاه باید تکليف اشيا و اسناد ضبط‌شده او مشخص شود و اگر از موارد قابل معدوم چون مواد مخدر نباشد باید نسبت به استرداد آن ها به او اقدام شود. در طول تحقيقات و رسيدگی نیز فرد بازداشت‌شده می‌تواند درخواست استرداد وسایل خود را به دادسرا یا داگاه بدهد و چنانچه وجود اشيا و اسناد توقيف‌شده برای ادامه تحقيقات یا رسيدگی لازم نباشد، دستور به استرداد آن‌ها صادر می‌شود.

کانال تلگرام دستگیری را دنبال کنید:
https://telegram.me/Dastgirii