از دست‌گیری پرسیده‌اند: برای اعتراض به رای دادگاه به چه مراکزی می‌توان مراجعه کرد؟

از دست‌گیری پرسیده‌اند: برای اعتراض به رای دادگاه به چه مراکزی می‌توان مراجعه کرد؟

****

پاسخ وکلای دست‌گیری: در صورت اعتراض به رای صادره از دادگاه، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود. قضات دادگاه تجدید نظر مجددا لایحه دفاعیه متهم یا ادعانامه (کیفرخواست) دادستان را بررسی کرده و در صورت صلاحدید، زمانی را برای برگزاری دادگاه تجدید نظر تعیین می‌کند و یا بدون تشکیل دادگاه حکم قطعی صادر می‌کند. این رای نهایی، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتراز حداقل میزانی باشد که در قانون تعیین شده و این امر مورد اعتراض شاکی یا دادستان باشد.
مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است، مگر در جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم، قطع عضو، قصاص نفس، حبس بیش از ده سال یا مصادره اموال باشد. در این موارد مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور خواهد بود.