محرومیت یک زندانی سیاسی از حق مرخصی و آزادی مشروط

محمدرضا احمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از حق مرخصی و آزادی مشروط محروم است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان با مرخصی و آزادی مشروط محمدرضا احمدی، زندانی سیاسی که هجدهمین‌ماه از دوران محکومیت خود را در بند ۸ اوین پشت سر می‌گذارد، مخالفت می‌کنند. این در حالی است که این زندانی سیاسی یه دلیل دیسک کمر و فاصله مهره ستون فقرات خود نیازمند درمان در خارج از زندان است
http://humanrightsiniran.org/1394/10076/.