حامل سنگ محارب نیست! اصل تفسیر به نفع فرد بازداشت‌شده است

طبق اين اصل، انجام يا عدم انجام هيچ عملی جرم نیست مگر آنکه به صراحت در قانون منع و برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. يکی از نتايج اين اصل، تفسیر محدود و تفسیر به نفع فرد بازداشت‌شده است. يعنی اين‌که در مواردی كه قانون به طور صريح مشخص نکرده كه آيا عملی مصداق جرم است يا خیر قاضی بايد اولا از توسعه يک جرم بپرهیزد وثانیا قانون را به نفع فرد بازداشت‌شده تفسیر كند. به عنوان نمونه، طبق قانون چنانچه فردی برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد، محارب است. با توجه به قابل تفسیر بودن كلمه اسلحه، قاضی بايد آن را تفسیر مضيق كند و نمی‌تواند اسلحه را به برخی از ابزارها چون تبر، سلاح خراب، سنگ و …تسری دهد. در پرونده‌های مربوط به تظاهرات اعتراضی عاشورای ۱۳۸۸، قضات، با تفسیر وسيع از قانون، استفاده از سنگ را به عنوان استفاده از سلاح تفسیر كردند و حکم به محارب بودن معترضانی كه به نیروهای انتظامی و امنیتی سنگ پرتاب كرده بودند دادند كه خلاف اصل تفسیر مضيق و به نفع فرد بازداشت‌شده است.
سوالات حقوقی خود را با وکلای دست‌گیری در میان بگذارید.

کانال تلگرام ما:
https://telegram.me/Dastgirii