انسان، شکنجه و ناهماهنگی مابین دو معرفت

نوشته‌ای که پیش رو دارید تلاشی است در بررسی برخی از ساختارهای روانی که در به شکست کشاندن زندانی در شرایط زندان و شکنجه، نقش بازی می‌کنند. موضوع این مقاله زندانیان سیاسی هستند که به اشکال و درجات متفاوت، به طور مقطعی یا کامل، در زندان از مواضع خود دست شسته یا با زندانبانان همکاری کرده‌اند، و رژیم جمهوری اسلامی آنان را تواب نامیده است. لازم به توضیح است با وجود اینکه نگارنده از تقسیم‌بندی و تفکیک‌پذیری میان این گروه از زندانیان آگاه است، در این مقاله به این تمایزات نخواهد پرداخت و صرفا به توضیح در مورد بازیافته‌های پژوهشی، در حوزه روانشناسی، پیرامون این مسئله بسنده خواهد کرد.
دکتر نورایمان قهاری- روانشانس

کانال تلگرام دست‌گیری را دنبال کنید:
https://telegram.me/Dastgirii

https://drnourimanghahary.wordpress.com/…/%D8%A7%D9%86%D8%…/