مرحله کشف، تعقیب و تحقیق جرم

دادسرا نهادی است مركب از دادستان و داديار و بازپرس كه به رياست دادستان اداره می‌شود و وظيفه اصلی‌اش تعقيب و تحقيق جرم است. تعقيب جرم در دادسرا با شکایت شاکی، اعلام جرم توسط دادستان يا اقرار خود فرد بازداشت‌شده شروع می‌شود. محتوای پرونده به لحاظ وجود مدارک به نفع يا به ضرر فرد بازداشت‌شده در اين مرحله شکل می‌گیرد. بازپرس يا داديار اگر مدارک كافی به دست آورد كه اولا جرمی اتفاق افتاده و ثانیا اين جرم توسط متهم انجام گرفته می‌تواند وی را احضار يا جلب كند. تحقيق از متهم با «تفهيم اتهام» به او شروع می‌شود و با «اخذ دفاع نهایی» تمام می‌شود.
دادستان يا بازپرس قبل و بعد از اين دو مرحله نمی‌تواند هيچ‌گونه سوالی در مورد ارتکاب جرم از متهم بپرسد. داديار يا بازپرس بايد به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار يا پنهان‌شدن يا تبانی با ديگری، پس از تفهيم اتهام به وی يکی از قرارهای تامین كيفری را صادر كند. پس از پايان تحقيقات بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود پرونده را نزد دادستان ارسال می‌كند. چنانچه بازپرس اعتقاد داشته باشد عمل متهم جرم نبوده و یا اصولا جرمی واقع نشده است اقدام به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند . اگر عمل وی را مجرمانه بداند قرار مجرمیت صادر می‌کند. دادستان در صورت موافقت با قرار مجرمیت صادره توسط بازپرس ،کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند.