طبق قانون احضار و جلب فرد بازداشت‌شده توسط مقامات قضایی و توسط برگ احضاریه یا برگ جلب صورت می‌گیرد

* برگ احضاریه و جلب
طبق قانون احضار و جلب فرد بازداشت‌شده توسط مقامات قضایی (دادیار، بازپرس و قاضی) و توسط برگ احضاریه یا برگ جلب صورت می‌گیرد. در این برگه‌ها موارد زیر حتما باید ذکر شود:
– نام و مشخصات دقيق متهم
– علت احضار
– محل حضور
– نتيجه عدم حضور
– تاریخ احضار
برگ جلب یا احضاریه که بدون مشخصات فوق باشد غیر قانونی است. به عنوان نمونه برگه‌های جلب کلی که توسط دادستانی صادر می‌شود هيچ‌گونه جایگاه قانونی ندارد.
برگ جلب و احضاریه باید به فرد بازداشت‌شده ابلاغ شود به این معنا برگه جلب و احضاریه در دو نسخه ارسال می‌شود، یک نسخه را فرد بازداشت‌شده گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده و به مامور احضار و جلب می‌دهد. فرد بازداشت‌شده حق دارد نسخه مربوط به خودش را نگه دارد یا به نزدیکان و خانواده‌اش بدهد.
جلب (دستگیری) متهم؛ امری استثنایی
تنها در برخی موارد استثنایی مقام قضایی می‌تواند به جای ارسال احضاریه، متهم را دستگیر کند: در جرائم مشهود یعنی جرائمی که بلافاصله عمل مجرمانه یا آثار آن توسط نیروی انتظامی یا سایر ضابطان قضایی دیده شود، می‌توان بدون دستور قضایی اقدام به جلب فرد کرد. به طور مثال دستگیری فردی که در حال شعار‌نویسی بر ضد حكومت بر روی دیوار است، جایز است.
در جرایم غیر مشهود یعنی جرمی که نياز به کشف و تحقيق دارد، قاضی نخست مکلف به ارسال احضاریه است و تنها در صورت عدم حضور فرد می‌تواند برگ جلب صادر کند. به عنوان نمونه چنانچه کسی متهم به جرم جاسوسی شود، در ابتدا مقامات قضایی باید تحقيق کافی در مورد جرم و ارتباط آن با فرد انجام دهند. اگر دلایل کافی بر عليه او وجود داشت، از طرف دادسرا ابتدا برای او احضاریه ارسال می‌شود و تنها در صورت عدم حضور وی می‌توان حكم جلب او را صادر کرد.
درصورتی که شخص به ارتکاب جرانمی که مجازات قانونی آن اعدام و قصاص است شده و یا ولگرد باشد، این اختيار به مقام قضایی داده شده تا پیش از ارسال احضاریه شخص را جلب کند.

کانال تلگرام دستگیری را دنبال کنید:

https://telegram.me/Dastgirii