از دست‌گیری پرسیده‌اند: هنگام تفتیش منزل و یا محل کار توسط مقامات امنیتی از چه حقوقی برخوردارم؟

از دست‌گیری پرسیده‌اند: هنگام تفتیش منزل و یا محل کار توسط مقامات امنیتی از چه حقوقی برخوردارم؟

****

پاسخ وکلای دست‌گیری: ورود به منزل، بازرسی و تفتیش منزل و محل کار شما باید با دستور مقام قضایی و با حکم مخصوص انجام شود. در این حکم باید مدت اعتبار مجوز و تعداد دفعات آن از سوی مقام قضایی مشخص شود. که جهت ضرورت باید از سوی مقام قضایی در صورت انجام تفتیش و بازرسی باید در روز انجام شود مگر در موارد «ضروری» جلسه قید شود.
ورود به منزل و اماکن خصوصی باید از طریق عادی و پس از ارائه مجوز صورت پذیرد و از ایراد هرگونه خسارت به ساختمان و اشیا داخلی منزل اجتناب شود. در موارد ضروری که ورود از طریقی غیر از دربورودی ضرورت دارد باید جهت ضرورت در صورتجلسه قید شود.
تفتیش و بازرسی منزل باید در حضور متصرف قانونی مثل صاحبخانه یا مستاجرانجام شود. در صورت عدم حضور آن ها باید در حضور بزرگ ترین فرد خانواده و یا دو شاهد صورت پذیرد. چنان چه متهم بازداشت باشد برای تفتیش منزل و محل کارش باید مقدمات حضورش در زمان بازرسی و تفتیش مهیا گردد.
در هنگام بازرسی باید از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا متعلق به متهم نیست و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آن ها خودداری کرد.
اشیا ضبط شده باید در صورتجلسه ای در دو نسخه کاملا مشخص و توصیف شوند و هر دو نسخه به امضای متهم، حاضران و مامورین بازرسی کننده برسد . سپس نسخه ای از صورتجلسه به عنوان رسید به متهم داده می شود
مقامات قضایی می‌توانند برای کشف حقیقت دستور توقیف مراسلات پستی، صوتی و تصویری متهم را به مراجع مربوطه بدهد. این اشیا باید در حضور شما باز شود و مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء وی برسد.
کنترل تلفن افراد در موارد مربوط به امنیت کشور با برای احقاق حقوق اشخاص صرفا با دستور قاضی امکان پذیر است و در صورت وجود چنین دستوری در پرونده ، این شنودها می‌توانند به عنوان مدرک جرم علیه متهم استفاده شود.