فراخوان مرکز مشاوره فعالان مدنی و سیاسی (دستگیری)

مرکز مشاوره فعالان مدنی و سیاسی فراخوانی منتشر کرده و اعلام کرده که آماده است به افرادی که برای طرح شکایت در زمینه آزار جنسی نیاز به مشاوره حقوقی رایگان و امن دارند، خدمات ارائه دهد.
بنا بر اعلام این مرکز، هرچند طرح شکایت ممکن است برای فرد شاکی عواقبی داشته باشد ولی به سوءاستفاده و رابطه خشونت‌آمیز پایان می‌دهد و می‌تواند موجب نجات شاکی و سایر افرادی شود که در حال یا آینده، قربانی فرد متجاوز می‌شوند. در صورت عدم برخورد با فرد آزارگر، او همچنان به آزاردهی ادامه خواهد داد و در این رفتار خود جری‌تر خواهد شد.

 https://www.radiozamaneh.com/271911