از دست‌گیری پرسیده‌اند: من مهندس پتروشیمی هستم و برای یکی از مشاغل مرتبط با رشته‌ام درخواست کار در شرکت نفت را در یکی از شهرهای جنوب ایران دادم. آزمون کتبی را قبول شدم اما در مصاحبه گزینش به من گفته شد چون عرب هستم، مرا استخدام نمی‌کنند. آیا راهی هست که من به این تبعیضی که بر من رفته اعتراض کنم؟

از دست‌گیری پرسیده‌اند: من مهندس پتروشیمی هستم و برای یکی از مشاغل مرتبط با رشته‌ام درخواست کار در شرکت نفت را در یکی از شهرهای جنوب ایران دادم. آزمون کتبی را قبول شدم اما در مصاحبه گزینش به من گفته شد چون عرب هستم، مرا استخدام نمی‌کنند. آیا راهی هست که من به این تبعیضی که بر من رفته اعتراض کنم؟
***
پاسخ وکلای دست‌گیری :اصل نوزدهم قانون اساسی می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان ومانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.» برپایه این اصل وبا استفاده قوانین عادی شما می‌توانید نسبت به رای گزینش اعتراض کنید. به استناد ماده ۱۴ قانون گزینش افرادی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند در صورت اعتراض، می توانند تقاضای کتبی خود را که مشتمل بر مشخصات شخصی، شرح موارد آزمون استخدام، نتیجه گزینش و دلایل اعتراض خود را نسبت به رای گزینش نوشته وبه مرجع اول تجدیدنظر که هسته گزینش است تحویل دهند.معمولا در مرحله تجدید نظر اول ،هسته گزینش حداقل با دو عضو جدید تشکیل می‌شود.
چنانچه هسته گزینش اعتراضات شما را رد کرد و رأی قبلی گزینش را تایید نماید، شما میتوانید به هیات مرکزی گزینش که مرحله دوم تجدید نظر است مراجعه و دوباره اعتراض کنید.
اما توجه داشته باشید که در هر مرحله، حداکثر تا دو ماه پس از دریافت حکم اعتراض خود را به مرجع تجدید نظر کننده ( اول و دوم) تحویل دهید ودر صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی ولازم الاجرا خواهد بود.
تبصره سه ماده ۱۴ قانون گزینش حق اعتراض در مرحله دوم را نیزپیش بینی کرده و می گوید: ” معترضین به آرای هیات مرکزی و هسته ها حداکثر تا دو ماه از ابلاغ رأی می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان نسبت به رسیدگی اقدام نماید” لذا در صورتی‌که مصمم برای پیگیری اعتراض وابطلال رأی گزینش باشید در مرحله آخر ، تمامی مدارک ومستندات را به همراه شرح تفصیلی از جریان پرونده خود را به دیوان عدالت اداری بدهید.