آنچه باید درباره برگه احضاریه بدانیم

• طبق قانون احضار و جلب افراد توسط مقامات قضایی (دادیار، بازپرس و قاضی) و توسط برگ احضاریه یا برگ جلب صورت می‌گیرد. در این برگه‌ها موارد زیر حتما باید ذکر شود:
– نام و مشخصات دقیق متهم
– علت احضار
– محل حضور
– نتیجه عدم حضور
– تاریخ احضار
• دادگاه می‌تواند با توجه به مصلحت فقط از ذکر این موارد در برگه احضاریه یا جلب خودداری کند:
– علت احضار
– نتیجه عدم حضور
• برگ جلب یا احضاریه که بدون مشخصات فوق باشد غیر قانونی است. به عنوان نمونه برگه‌های جلب کلی که توسط
دادستانی صادر می‌شود هیچ‌گونه جایگاه قانونی ندارد.
• برگ جلب و احضاریه باید به فرد ابلاغ شود. به این معنا برگه جلب و احضاریه در دو نسخه ارسال می‌شود، یک نسخه را فرد بازداشت‌شده گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده و به مامور احضار و جلب می‌دهد. فرد بازداشت‌شده حق دارد نسخه مربوط به خودش را نگه دارد یا به نزدیکان و خانواده‌اش بدهد. 


برای اطلاعات بیشتر، جزوه “احضار، بازداشت سایر قرارهای تامین” را که از سوی مرکز مشاوره فعالان مدنی و سیاسی (دستگیری) منتشر شده بخوانید
http://justice4iran.org/…/wp…/uploads/2013/06/Dastgiri-1.pdf