از دست‌گیری پرسیده‌اند: در چه مواردی می‌توانم از قاضی پرونده شکایت کنم؟

از دست‌گیری پرسیده‌اند: در چه مواردی می‌توانم از قاضی پرونده شکایت کنم؟

****

پاسخ وکلای دست‌گیری: از موارد عدم رعایت قانون توسط قاضی که عنوان مجرمانه ندارد، می‌توان به عنوان تخلف انتظامی در دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد. اثبات تخلف قاضی در دادگاه انتظامی قضات می‌تواند حتی منجر به تعلیق و یا محرومیت دائمی وی از قضاوت شود.
اعمال مجرمانه قاضی نیز در این دادگاه قابل بررسی انتظامی است و بنابراین در موارد ارتکاب اعمال مجرمانه توسط قاضی، می‌توان به دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های انتظامی به طور هم‌زمان شکایت کرد.
دادسرای انتظامی قضات در کاخ دادگستری واقع در میدان پانزده خرداد تهران قرار دارد. برای ثبت شکایت می‌توانید شکایت خود را از طریق پست نیز به این دادسرا ارسال کنید. برای این کار لازم است از کامل بودن شکایت و مدارک خود اطمینان حاصل کنید.
توجه: در صورت شکایت نکردن از قاضی به مدت دو سال از زمان انجام تخلف و یا گذشتن دو سال از آخرین پیگیری قضایی، تخلف انتظامی یادشده شامل مرور زمان می‌شود و پس از آن، شکایت قابل پیگیری نیست.
برخی از تخلفات مورد اشاره در نظام‌نامه تخلفات قضات شامل موارد زیر است:
صادر نشدن رای ظرف مهلت هفت روز از زمان اعلام ختم دادرسی
صدور قرار بازداشت یا وثیقه و یا کفالتی که در آن شرایط قانونی رعایت نشده و متناسب با اهمیت اتهام وارده نباشد
نبود نظارت کافی بر امور دفتری شعبه و گزارش نشدن تخلفات کارمندان دفتری
تجدید و تاخیر جلسات دادگاه بدون مجوز قانونی و به طور کلی اهمال در انجام وظایف قانونی
افشای آرای دادگاه قبل از اعلام رسمی
رفتار خارج از نزاکت یا توهین نسبت به وکلا و افراد مربوط به یک پرونده
ثبت نشدن اسناد در دفاتر دادگاه
دادن گزارش خلاف واقع
توصیه‌پذیری یا اخذ رشوه از مقامات متنفذ و یا دوستان و… و ترک وظیفه قانونی
ـ رعایت نشدن قوانین موضوعه
غیبت بدون عذر موجه و عدم حضور به موقع در محل خدمت
صادر کردن حکم بدون اینکه استدلال داشته باشد و به مواد قانونی مستند شده باشد