۹ نکته آموزشی-حقوقی برای روزنامه‌نگارانی که بازداشت می‌شوند

دستگیری متهم باید حتما با رویت دستور قضایی و رعایت ضوابط و تشریفات تعیین‌شده در قانون صورت گیرد. در این مورد موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان می‌گوید “بر اساس قوانین ایران جرایم به دو نوع مشهود و غیر مشهود تقسیم می‌شوند. در جرایم مشهود یعنی جرایمی که مقابل چشمان ضابطین قوه قضائیه صورت می‌پذیرد، نهادهای بازداشت‌کننده می‌توانند مرتکب را بازداشت کنند اما در جرایم غیر مشهود با مجوز دادستان و تنها در صورتی که احتمال و ظن قوی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، می‌توان فرد را بازداشت نمود. در مورد بسیاری از جرایم سیاسی یا مطبوعاتی می توان گفت ظن قوی وجود ندارد و نهادهای بازداشت‌کننده بدون دلیل محکمی و فقط بر اساس حدس و گمان خود ابتدا فرد را بازداشت و پس از بازداشت سعی در جمع‌آوری دلایل علیه وی می‌کنند که این امر بر خلاف قانون است.” تفتیش و بازرسی باید در روز انجام گیرد مگر آن‌که ضرورت اقتضاء کند که در آن صورت دلیل ضرورت باید در صورت‌مجلس قید شود. تفتیش و بازرسی منزل باید در حضور متصرف و حاضران و با رعایت موازین شرعی و قانونی و حفظ نظم محل انجام گیرد.

لینک منبع: https://iranwire.com/fa/features/2945